Regulamin

 

 

 

REGULAMIN


SOWIE Team

 

§ 1 

SOWIE Team (zwana dalej "drużyną") zrzesza zawodników i miłośników jazdy na rowerze oraz biegania w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.
Celem SOWIE Team jest stworzenie i rozwój niezależnej drużyny amatorów kolarstwa i biegów promującej Góry Sowie i okolice oraz wspieranie społecznej aktywności sportowej.

 


§ 2 

Warunkami przynależności do drużyny jest:
- złożenie deklaracji o chęci przynależenia do SOWIE Team (dostępna na www.sowieteam.pl),
- pozytywne rozpatrzenie deklaracji przez Prezesa drużyny,
- zgoda rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku osób niepełnoletnich,
- zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie jego postanowień,
- brak przynależności do innej drużyny/klubu.

 


§ 3 

1. Wysokość wpisowego corocznie określa Prezes w porozumieniu z drużyną.
2. W szczególnych przypadkach kandydat może poprosić o zwolnienie z wpisowego. Prośbę wraz z jej umotywowaniem należy złożyć do Prezesa drużyny.

 


§ 4

1. Każdy członek SOWIE Team zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną. W tym celu:
- ma możliwość korzystania z siłowni na hali sportowej w Walimiu,
- należy w ramach możliwości uczestniczyć w treningach wspólnych organizowanych przez drużynę,
- należy w ramach możliwości uczestniczyć w zawodach i imprezach sportowych,
- należy wykonywać trening indywidualne.

 

2. Każdy członek drużyny zobowiązany jest do ( w ramach możliwości):
- systematycznego i aktywnego uczestnictwa w treningach oraz imprezach sportowych wg wcześniej ustalonego harmonogramu,
- dbania o dobre imię drużyny, godnego jej reprezentowania, w szczególności przez działania i postawy zgodne z etyką sportową i zasadami fair-play,
- dbania o dobre imię sponsorów i partnerów i godnego ich reprezentowania,
- kulturalnego i sportowego zachowania,
- dbania i szanowania powierzonych/zakupionych reprezentacyjnych strojów sportowych oraz dodatków,
- korzystania z drużynowego stroju podczas treningów, zawodów i innych zajęć oraz imprez sportowych,
- przestrzeganie przepisów BHP i zasad dyscypliny podczas zajęć, treningów i imprez,
- dotrzymywania tajemnicy jeżeli chodzi o wewnętrzne informacje drużynowe, które objęte są taką tajemnicą.

 


§ 5 

Każdy z członków SOWIE Team może ogłosić miejsce, datę i godzinę treningu wspólnego. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą brać udział w treningu tylko pod opieką rodziców. W czasie treningu rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci. Każdy uczestniczący, bierze udział w treningu na własną odpowiedzialność. Obecność na treningach nie jest obowiązkowa, jednak regularny brak obecności może skutkować wypowiedzeniem członkostwa przez Prezesa drużyny. Lista obecności na treningach prowadzona jest przez Prezesa lub inną wskazaną przez Prezesa osobę.

 


§ 6 

Drużyna nie zapewnia sprzętu sportowego, jednak członkowie zespołu służą dobrą radą przy wyborze sprzętu czy sposobu treningu.

 


§ 7 

Każdy członek zespołu po przejściu okresu próbnego ma prawo do zakupu reprezentacyjnego stroju sportowego. Koszty ponosi się we własnym zakresie, chyba że ustalono inaczej. Strój należy szanować i dbać o niego. Jak tylko to możliwe należy korzystać z niego przy każdej okazji podczas treningów, zawodów i innych zajęć sportowych. Okresem próbnym rozumie się okres poznawania przyszłego członka drużyny, oceny jego deklaracji uczestnictwa, oceny zaangażowania w treningi i zawody oraz oceny stopnia integracji w drużynie. Nie ma z góry ustalonego czasu trwania okresu próbnego.
Zabrania się udostępniania, odsprzedawania, itp. reprezentacyjnych strojów sportowych osobom trzecim. Członek SOWIE Team jest odpowiedzialny za powierzony mu strój. Otrzymane dodatki sponsorskie jak czapeczki powinny być używane jak najczęściej. Osoby stosujące się do tej zasady będą nagradzane kolejnymi gadżetami jeżeli takowe będą dostarczone przez sponsorów. Mile widziane występnie na podium w stroju oraz czapeczce w celu promocji sponsorów.

 


§ 8

Koszty wyjazdów na treningi, zawody, itd. , opłaty startowe pokrywają uczestnicy, chyba że ustalono inaczej. Informacja o pokrywanych opłatach z budżetu drużyny będzie wysyłana mailowo lub SMS. Aby opłata była pokryta z budżety należy zgłosić taką chęć do Prezesa (zawody rowerowe) lub Wiceprezesa (zawody biegowe) oraz zapisać się na dane zawody zgodnie z regulaminem zawodów. 

 


§ 9 

Członkowie, którzy nie przestrzegają regulaminu SOWIE Team, mogą zostać ukarani lub wykluczeni z drużyny.

 


§ 10 

Członkostwo w drużynie ustaje na skutek:
- dobrowolnej rezygnacji członka,
- wykluczenia z drużyny w przypadku rażącego naruszenia zasad drużyny, nieprzestrzegania regulaminu oraz naruszenia zasad etyki.

 


§ 11 

1. Zmian treści regulaminu dokonuje Prezes.
2. Zaktualizowane wersje regulaminu drużyny publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej drużyny.

 


§ 12 

Prezes i Wiceprezes nominowani są na jeden sezon. Wybierani są przez głosowanie obecnych na spotkaniu organizacyjnym członków drużyny.

Wiceprezes wspiera prezesa przede wszystkim w kwestii sekcji biegowej.

 


§ 13 

Członek akceptując regulamin SOWIE Team wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych podanych w deklaracji innym członkom drużyny. Wyraża również zgodę na publikację swoich zdjęć i wizerunku na stronie i profilu Facebook drużyny, jak również w innych mediach. Materiały będą udostępniane również sponsorom i partnerom.

 


§ 14 

Prezes SOWIE Team zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu.